Print

RENCANA PROGRAM PERJALANAN IBADAH HAJI KHUSUS
TAHUN 1437 H/2016 M

PAKET NON ARBA’IN TAHUN 1437 H/2016 M

NO

HIJRI

PERJALANAN

KEGIATAN

1

4 Dzulh.

Jakarta - Jeddah - Zahir

Emirates

2

5 Dzulh.

Zahir - Masjidil Haram

Umroh

3

6 Dzulh.

Zahir

Pengajian

4

7 Dzulh.

Zahir

Pengajian

5

8 Dzulh.

Zahir - Arafah

Bus VIP

6

9 Dzulh.

ArafahMuzdalifah

Wuquf Arafah

7

10 Dzulh.

MuzdalifahMekkah – Mina

Thawaf Ifadah

8

11 Dzulh.

Mina

Mabit Mina

9

12 Dzulh.

Mina- Zahir

Hafar Awal

 

10

13 Dzulh.

Zahir

Itirahat

11

14 Dzulh.

Zahir - Mekkah

Hotel

12

15 Dzulh.

M e k k a h

Memperbanyak Ibadah

13

16 Dzulh.

M e k k a h

Ziarah Mekkah

14

17 Dzulh.

M e k k a h

Thawaf Sunnah

15

18 Dzulh.

M e k k a h

Pengajian

16

19 Dzulh.

M e k k a h

Thawaf Wada

17

20 Dzulh.

MekkahMadinah

Bus VIP

18

21 Dzulh.

M a d i n a h

Ziarah Raudah

19

22 Dzulh.

M a d i n a h

Ziarah Madinah

20

23 Dzulh.

M a d i n a h

Pengajian

21

24 Dzulh.

Madinah - Dubai

Menuju Dubai

22

25 Dzulh.

Dubai - Jakarta

Cengkareng